Slice of Pi - Raspberry Pi Add-on Prototyping board

Slice of Pi - Raspberry Pi Add-on Prototyping board
slice_of_pi_kit